9rank.com

Check your website ranking and technical infomation

Enter the domain you wanna check ranking and information
Popular Site: tgcom.it dnb.no 6rbtop.com ...

tester.am


tester.am is a largest website in the world and has google pagerank ... tester.am is using PHP/5.2.10 programming language and language used for website textual content is ... tester.am is using UTF-8 tester.am is hosted Yerevan,Yerevan,Armenia at AM-NIC-AS(AMNIC) datacenter and using webserver tester.am is not using google adsense for monetization


Advertisting Overview Information


Կայքը իրականացնում է սովորողների գիտելիքների համակարգչային թեստավորում՝ համաձայն ՀՀ ԿԳՆ Գնահատման և թեստավորման կենտոնի կողմից հաստատված չափորոշիչների և սկզբունքների։

Thumbnail of domain tester.am

Meta Information
Name tester.am
Title tester.am - Գիտելիքների թեստավորման համակարգ
Tags tester.am - Գիտելիքների թեստավորման համակարգ
Generated By (empty)
Website Language (empty)
Character Encoding UTF-8
Register Information
Registrar Name abcdomain
Creation Date 0000-00-00
Expiration Date 0000-00-00
Updated Date 0000-00-00
Technical Information

: tester.am
: World / Armenian
: Yerevan Armenia
: AM-NIC-AS(AMNIC)
: PHP/5.2.10
: Apache
: 195.250.77.66
: (empty)
: 8076256
: 19

:

:

:tester.am

tester.am - Search result


Time Load : 0.133209
User Online: 1500
© 2010 9rank.com